Báo cáo ngày trở thành cổ đông lớn – Ông Võ Trung Cương (xem tiếp…)