1. Thông tin ứng viên BKS - Bà Đoàn Thị Thu Thủy.             File đính kèm

2. Thông tin ứng viên BKS - Ông Vũ Huy Chiến.                   File đính kèm
 
3. Thông tin ứng viên HĐQT - Ông Bùi Tuấn Nam.                File đính kèm
 
4. Thông tin ứng viên HĐQT - Bà Đỗ Thị Mai Trang.              File đính kèm