Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán

File đính kèm