Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Thư mời tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.pdf

Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023

Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023

Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023.pdf

Văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Chương trình đại hội.pdf Quy chế tổ chức và biểu quyết tại đại hội.pdf Báo cáo của BGĐ về kết quả hoạt động SXKD 2022 và phương hướng 2023.pdf Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022.pdf Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022.pdf Quy chế bầu cử bổ sung TV Ban Kiểm...