Văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Chương trình đại hội.pdf Quy chế tổ chức và biểu quyết tại đại hội.pdf Báo cáo của BGĐ về kết quả hoạt động SXKD 2022 và phương hướng 2023.pdf Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022.pdf Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022.pdf Quy chế bầu cử bổ sung TV Ban Kiểm...

Văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.pdf Dự thảo Quy chế tổ chức và biểu quyết tại đại hội.pdf Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng năm 2022.pdf Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm...