Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ - Ông Trần Ngọc Thạch

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ - Ông Trần Ngọc Thạch

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ - Ông Trần Ngọc Thạch (xem thêm …)  

Báo cáo ngày trở thành cổ đông lớn

Báo cáo ngày trở thành cổ đông lớn

Báo cáo ngày trở thành cổ đông lớn – Ông Võ Trung Cương (xem tiếp…)  

Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ - Ông Trần Ngọc Thạch (xem thêm...)

Báo cáo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - ông Trần Ngọc Thạch

Báo cáo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - ông Trần Ngọc Thạch

Báo cáo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - ông Trần Ngọc Thạch (xem tiếp...)

Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông năm 2018

Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông năm 2018

Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông năm 2018 (xem tiếp...)

Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018

Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018

Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 (xem tiếp...)

Điều lệ Công ty sửa đổi 2018

Điều lệ Công ty sửa đổi 2018

Điều lệ Công ty sửa đổi 2018 đã được Đại hội đông Cổ đông thông qua (xem tiếp...)

Quy chế nội bộ về quản trị công ty

Quy chế nội bộ về quản trị công ty

Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Điện Cơ đã được Đại hội đông Cổ đông thông qua (xem tiếp...)

Danh sách ứng cử thành viên HĐQT

Danh sách ứng cử thành viên HĐQT

Danh sách ứng cử thành viên HĐQT (xem tiếp...)

Điều lệ và Quy chế quản trị công ty

Điều lệ và Quy chế quản trị công ty

(Vui lòng bấm vào từng mục để xem chi tiết): 1. Điều lệ Công ty hiện hành 2. Dự thảo điều lệ Công ty sửa đổi 3. Bảng so sánh nội dung sủa đổi Điều lệ Công ty 4. Quy chế quản trị Công ty

Dự thảo Nghị quyết ĐHCĐ 2018

Dự thảo Nghị quyết ĐHCĐ 2018

Dự thảo nghị quyết Đại hội Cổ đông thường niên 2018 (xem tiếp...)

Quy chế làm việc và Quy chế bầu cử ĐHCĐ thường niên 2018

Quy chế làm việc và Quy chế bầu cử ĐHCĐ thường niên 2018

(Vui lòng bấm vào từng mục để xem chi tiết): - Quy chế làm việc ĐHCĐ 2018 - Quy chế bầu cử bổ sung HĐQT 2017-2020 - Hướng dẫn phương thức bầu dồn phiếu

Văn kiện Đại hội cổ đông thường niên 2018

Văn kiện Đại hội cổ đông thường niên 2018

Các văn kiện Đại hội cổ đông thường niên 2018 (nhấn vào từng mục để xem chi tiết): 1. Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2017 và kế hoạch hành động năm 2018.  2. Báo cáo kiểm tra, giám sát hoạt động và kết quả SXKD năm 2017 của ban Kiểm soát.  3....

Báo cáo giao dịch cổ phiếu - Công ty CP Đầu tư Kinh doanh Điện lực Tp.HCM

Báo cáo giao dịch cổ phiếu - Công ty CP Đầu tư Kinh doanh Điện lực Tp.HCM

Báo cáo giao dịch cổ phiếu - Công ty CP Đầu tư Kinh doanh Điện lực Tp.HCM (xem tiếp...)