Văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Chương trình đại hội.pdf Quy chế tổ chức và biểu quyết tại đại hội.pdf Báo cáo của BGĐ về kết quả hoạt động SXKD 2022 và phương hướng 2023.pdf Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022.pdf Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022.pdf Quy chế bầu cử bổ sung TV Ban Kiểm...

Văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.pdf Dự thảo Quy chế tổ chức và biểu quyết tại đại hội.pdf Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng năm 2022.pdf Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm...

Một số Quy chế Công ty

Một số Quy chế Công ty

Quy chế nội bộ về quản trị Công ty năm 2021 Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

Điều lệ Công ty sửa đổi năm 2021

Điều lệ Công ty sửa đổi năm 2021

Điều lệ Công ty sửa đổi năm 2021

Văn kiện Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Điện Cơ năm 2021

Văn kiện Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Điện Cơ năm 2021

Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 Tờ trình về việc phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho Cán bộ công nhân viên công ty theo chương trình lựa chọn người lao động năm 2021 (ESOP) Tờ trình về việc chào bán cổ phiếu ra công...

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Thông báo về việc triệu tập đại hội cổ đông năm 2020 - đính kèm Thông báo đề cử, ứng cử TV HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021; TV BKS nhiệm kỳ 2019-2024 - đính kèm Giấy đăng ký tham dự Đại hội cổ đông năm 2020 - đính kèm Giấy ủy quyền tham dự Đại hội cổ...

Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 File đính kèm.