Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhân danh sách người sở hữu chứng khoán (xem tiếp...)