Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 26/06/2019 File Đính Kèm