Trụ điện bê tông ly tâm dự ứng lực và không dự ứng lực:

Kính thước chiều dài đa dạng từ 6 mét đến 22 mét đáp ứng yêu cầu của khách hàng và cho từng dự án của chủ đầu tư.

Đáp ứng các tiêu chuẩn:

-TCVN5846 - 1994 

-TCVN 5847:1994.

-JISA 5309 – 1991 (tiêu chuẩn Nhật bản)