Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ - Ông Nguyễn Duy Hải

Đính kèm file pdf