Thông báo đề cử ứng cử TV HĐQT - TV BKS File Đính Kèm