Thông báo mời họp Đại hội cổ đông năm 2019 File Đính Kèm