THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

1. THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐHCĐ NĂM 2018  Dowload file

2. GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐHCĐ NĂM 2018 Dowload file

3. GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐHCĐ NĂM 2018 Dowload file

4. THÔNG BÁO ĐỀ CỬ ỨNG CỬ TV HĐQT NK 2016-2021 Dowload file

5.THƯ ỨNG CỬ TV HĐQT NK 2016-2021 Dowload file

6.GIẤY ỦY QUYỀN ỨNG CỬ TV HĐQT NK 2016-2021  Dowload file

7.SƠ YẾU LÝ LỊCH Dowload file