Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông

File đính kèm