Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền biểu quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 File Đính Kèm