Thư ứng cử TV HĐQT nhiệm ky 2016-2021 File Đính Kèm