Thông báo về việc triệu tập đại hội cổ đông năm 2020 - đính kèm

Thông báo đề cử, ứng cử TV HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021; TV BKS nhiệm kỳ 2019-2024 - đính kèm

Giấy đăng ký tham dự Đại hội cổ đông năm 2020 - đính kèm

Giấy ủy quyền tham dự Đại hội cổ đông năm 2020 - đính kèm

Giấy ủy quyền ứng cử TV HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 - đính kèm 

Giấy ủy quyền ứng cử TV BKS nhiệm kỳ 2019-2024 - đính kèm 

Thư ứng cử TV HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 - đính kèm

Thư ứng cử TV BKS nhiệm kỳ 2019-2024 - đính kèm

Sơ yếu lý lịch - đính kèm