Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018

Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018

Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 (xem tiếp...)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty, gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông là văn bản có giá trị cao nhất cho mọi hoạt động của Công ty và được ủy quyền cho...