Văn kiện Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Điện Cơ năm 2021

Văn kiện Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Điện Cơ năm 2021

Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 Tờ trình về việc phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho Cán bộ công nhân viên công ty theo chương trình lựa chọn người lao động năm 2021 (ESOP) Tờ trình về việc chào bán cổ phiếu ra công...

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Thông báo về việc triệu tập đại hội cổ đông năm 2020 - đính kèm Thông báo đề cử, ứng cử TV HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021; TV BKS nhiệm kỳ 2019-2024 - đính kèm Giấy đăng ký tham dự Đại hội cổ đông năm 2020 - đính kèm Giấy ủy quyền tham dự Đại hội cổ...

Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 File đính kèm.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 File đính kèm  

Văn kiện Đại hội đồng cổ đông năm 2019

Văn kiện Đại hội đồng cổ đông năm 2019

1. Dự thảo Quy chế bầu cử.              File đính kèm 2. Dự thảo Báo cáo hoạt động HĐQT 2018 và phương hướng 2019.          File đính kèm 3. Báo cáo SXKD năm 2018 và phương hướng năm 2019.             ...

Danh sách ứng cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021, Thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2024

Danh sách ứng cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021, Thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2024

1. Thông tin ứng viên BKS - Bà Đoàn Thị Thu Thủy.             File đính kèm 2. Thông tin ứng viên BKS - Ông Vũ Huy Chiến.                   File đính kèm   3. Thông tin ứng viên HĐQT - Ông Bùi Tuấn...

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2019 -CÓ HIỆU CHỈNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2019 -CÓ HIỆU CHỈNH

Thông báo dời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019-Lần 2 File đính kèm Giấy đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 - Lần 2  File đính kèm Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019-Lần...

Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty CP Điện Cơ

Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty CP Điện Cơ

Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty CP Điện Cơ File Đính Kèm

Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông năm 2018

Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông năm 2018

Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông năm 2018 (xem tiếp...)

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯƠNG NIÊN 2017

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯƠNG NIÊN 2017

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯƠNG NIÊN 2017 (.pdf)