Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty, gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông là văn bản có giá trị cao nhất cho mọi hoạt động của Công ty và được ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị điều hành, tổ chức triển khai thực hiện. Đại hội đồng cổ đông quyết định những vấn đề được Luật pháp và Điều lệ Công ty quy định. Đại hội đồng cổ đông cũng là cơ quan bầu, bãi miễn thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

     I.       Hội đồng quản trị

     Các thành viên Hội đồng quản trị của Công ty hiện nay gồm:

1.      Ông Trần Ngọc Thạch:                                Chủ tịch

2.      Ông Đặng Minh Đại:                                   Thành viên

3.      Ông Nguyễn Thanh Sơn:                             Thành viên

II.   Ban kiểm soát

      Các thành viên Ban kiểm soát của Công ty hiện nay gồm:

1.      Ông Vũ Huy Chiến:                                      Trưởng ban

2.      Ông Lương Vân Trung Nghĩa:                      Thành viên

3.      Ông Trương Quốc Nghĩa:                             Thành viên