Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền biểu quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2020

File đính kèm