1. Dự thảo Quy chế bầu cử.              File đính kèm
2. Dự thảo Báo cáo hoạt động HĐQT 2018 và phương hướng 2019.          File đính kèm
3. Báo cáo SXKD năm 2018 và phương hướng năm 2019.               File đính kèm
4. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2019.          File đính kèm
5. Báo cáo của Ban kiểm soát.              File đính kèm
6. Dự thảo Quy chế làm việc.                File đính kèm