Danh sách ứng cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021, Thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2024

Danh sách ứng cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021, Thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2024

1. Thông tin ứng viên BKS - Bà Đoàn Thị Thu Thủy.             File đính kèm 2. Thông tin ứng viên BKS - Ông Vũ Huy Chiến.                   File đính kèm   3. Thông tin ứng viên HĐQT - Ông Bùi Tuấn...

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2019 -CÓ HIỆU CHỈNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2019 -CÓ HIỆU CHỈNH

Thông báo dời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019-Lần 2 File đính kèm Giấy đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 - Lần 2  File đính kèm Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019-Lần...

Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty CP Điện Cơ

Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty CP Điện Cơ

Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty CP Điện Cơ File Đính Kèm

Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông năm 2018

Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông năm 2018

Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông năm 2018 (xem tiếp...)

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯƠNG NIÊN 2017

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯƠNG NIÊN 2017

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯƠNG NIÊN 2017 (.pdf)

Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018

Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018

Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 (xem tiếp...)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty, gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông là văn bản có giá trị cao nhất cho mọi hoạt động của Công ty và được ủy quyền cho...