Văn kiện Đại hội cổ đông thường niên 2018

Văn kiện Đại hội cổ đông thường niên 2018

Các văn kiện Đại hội cổ đông thường niên 2018 (nhấn vào từng mục để xem chi tiết): 1. Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2017 và kế hoạch hành động năm 2018.  2. Báo cáo kiểm tra, giám sát hoạt động và kết quả SXKD năm 2017 của ban Kiểm soát.  3....

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 1. THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐHCĐ NĂM 2018  Dowload file 2. GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐHCĐ NĂM 2018 Dowload file 3. GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐHCĐ NĂM 2018 Dowload file 4. THÔNG BÁO ĐỀ CỬ ỨNG CỬ TV HĐQT NK...