Thông báo mời họp Đại hội cổ đông năm 2019

Thông báo mời họp Đại hội cổ đông năm 2019

Thông báo mời họp Đại hội cổ đông năm 2019 File Đính Kèm

Thông báo đề cử ứng cử TV HĐQT - TV BKS

Thông báo đề cử ứng cử TV HĐQT - TV BKS

Thông báo đề cử ứng cử TV HĐQT - TV BKS File Đính Kèm

Giấy ủy quyền ứng cử TV HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021

Giấy ủy quyền ứng cử TV HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021

Giấy ủy quyền ứng cử TV HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 File Đính Kèm

Giấy ủy quyền ứng cử TV BKS nhiệm kỳ 2019-2024

Giấy ủy quyền ứng cử TV BKS nhiệm kỳ 2019-2024

Giấy ủy quyền ứng cử TV BKS nhiệm kỳ 2019-2024 File Đính Kèm

Giấy ủy quyền tham dự ĐHCĐ năm 2019

Giấy ủy quyền tham dự ĐHCĐ năm 2019

Giấy ủy quyền tham dự ĐHCĐ năm 2019 File Đính Kèm

Giấy đăng ký tham dự ĐHCĐ năm 2019

Giấy đăng ký tham dự ĐHCĐ năm 2019

Giấy đăng ký tham dự ĐHCĐ năm 2019 File Đính Kèm

Điều lệ Công ty sửa đổi 2018

Điều lệ Công ty sửa đổi 2018

Điều lệ Công ty sửa đổi 2018 đã được Đại hội đông Cổ đông thông qua (xem tiếp...)

Quy chế nội bộ về quản trị công ty

Quy chế nội bộ về quản trị công ty

Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Điện Cơ đã được Đại hội đông Cổ đông thông qua (xem tiếp...)

Danh sách ứng cử thành viên HĐQT

Danh sách ứng cử thành viên HĐQT

Danh sách ứng cử thành viên HĐQT (xem tiếp...)

Điều lệ và Quy chế quản trị công ty

Điều lệ và Quy chế quản trị công ty

(Vui lòng bấm vào từng mục để xem chi tiết): 1. Điều lệ Công ty hiện hành 2. Dự thảo điều lệ Công ty sửa đổi 3. Bảng so sánh nội dung sủa đổi Điều lệ Công ty 4. Quy chế quản trị Công ty

Dự thảo Nghị quyết ĐHCĐ 2018

Dự thảo Nghị quyết ĐHCĐ 2018

Dự thảo nghị quyết Đại hội Cổ đông thường niên 2018 (xem tiếp...)

Quy chế làm việc và Quy chế bầu cử ĐHCĐ thường niên 2018

Quy chế làm việc và Quy chế bầu cử ĐHCĐ thường niên 2018

(Vui lòng bấm vào từng mục để xem chi tiết): - Quy chế làm việc ĐHCĐ 2018 - Quy chế bầu cử bổ sung HĐQT 2017-2020 - Hướng dẫn phương thức bầu dồn phiếu