Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông File đính kèm

Sơ yếu lý lịch 04/05/2019 02:53
Sơ yếu lý lịch

Sơ yếu lý lịch

Sơ yếu lý lịch File Đính Kèm

Thư ứng cử TV HĐQT nhiệm ky 2016-2021

Thư ứng cử TV HĐQT nhiệm ky 2016-2021

Thư ứng cử TV HĐQT nhiệm ky 2016-2021 File Đính Kèm

Thư ứng cử TV BKS nhiệm kỳ 2019-2024

Thư ứng cử TV BKS nhiệm kỳ 2019-2024

Thư ứng cử TV BKS nhiệm kỳ 2019-2024 File Đính Kèm

Thông báo mời họp Đại hội cổ đông năm 2019

Thông báo mời họp Đại hội cổ đông năm 2019

Thông báo mời họp Đại hội cổ đông năm 2019 File Đính Kèm

Thông báo đề cử ứng cử TV HĐQT - TV BKS

Thông báo đề cử ứng cử TV HĐQT - TV BKS

Thông báo đề cử ứng cử TV HĐQT - TV BKS File Đính Kèm

Giấy ủy quyền ứng cử TV HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021

Giấy ủy quyền ứng cử TV HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021

Giấy ủy quyền ứng cử TV HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 File Đính Kèm

Giấy ủy quyền ứng cử TV BKS nhiệm kỳ 2019-2024

Giấy ủy quyền ứng cử TV BKS nhiệm kỳ 2019-2024

Giấy ủy quyền ứng cử TV BKS nhiệm kỳ 2019-2024 File Đính Kèm

Giấy ủy quyền tham dự ĐHCĐ năm 2019

Giấy ủy quyền tham dự ĐHCĐ năm 2019

Giấy ủy quyền tham dự ĐHCĐ năm 2019 File Đính Kèm

Giấy đăng ký tham dự ĐHCĐ năm 2019

Giấy đăng ký tham dự ĐHCĐ năm 2019

Giấy đăng ký tham dự ĐHCĐ năm 2019 File Đính Kèm

Điều lệ Công ty sửa đổi 2018

Điều lệ Công ty sửa đổi 2018

Điều lệ Công ty sửa đổi 2018 đã được Đại hội đông Cổ đông thông qua (xem tiếp...)